Zasady funkcjonowania MPISD AAL

Zasady funkcjonowania MPISD AAL[1]

I. Cele, struktura i funkcjonowanie Programu

§ 1

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales« (MPISD AAL) jest nową międzyuczelnianą i interdyscyplinarną formą edukacji, adresowaną do absolwentów studiów interdyscyplinarncyh. Program ten został utworzony i jest realizowany przy poparciu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (uchwała nr 205 z dnia 7.12.2007 r.). Efektem studiów w ramach tej formy kształcenia (III poziom AAL) ma być przygotowanie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej i jej obrona na jednym z uniwersytetów stowarzyszonych w ramach Akademii »Artes Liberales«.

§ 2

Celem Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL jest promowanie podejścia interdyscyplinarnego w badaniach humanistycznych oraz kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej. Program służy promocji interdyscyplinarnych prac doktorskich pisanych w systemie cotutelle (pod opieką dwu promotorów), a tym samym ma przyczyniać się do zmiany systemu kształcenia na poziomie doktorskim, obowiązującego w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

§ 3

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL jest realizowany we współpracy ze Studiami Doktoranckimi w uczelniach współtworzących AAL. Nie może trwać dłużej niż 4 lata. Uczestnik Programu otrzymuje stypendium naukowe.[2] Jest zobowiązany do terminowego ukończenia pracy doktorskiej.

§ 4

Udział w Międzyuczelnianym Programie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL oraz postępy doktoranta w przygotowywaniu interdyscyplinarnej dysertacji podlegają corocznej ewaluacji, po której następuje - w przypadku pozytywnej oceny - wniosek o przedłużenie stypendium na rok następny (patrz Regulamin MPISD AAL &3 pkt3.)

§ 5

Po obronie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej uczestnik Programu otrzymuje na macierzystej uczelni dyplom nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych. Suplementem do tego dyplomu jest dyplom absolwenta Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL, podpisany przez Rektorów wszystkich uczelni sfederowanych w Akademii »Artes Liberales«.

§ 6

Pracami merytorycznymi i organizacyjnymi, które wiążą się z funkcjonowaniem Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL, zajmuje się Zespół Koordynujący, powołany przez Radę AAL na czas trwania Programu i przed Radą AAL odpowiedzialny. Zespołowi Koordynującemu przewodniczy Kierownik MPISD AAL.

Kandydaturę Kierownika Programu zgłasza Przewodniczący Rady AAL, a zatwierdza ją (w trybie głosowania) Rada AAL. Kierownik Programu zgłasza kandydatury członków Zespołu Koordynującego, które (w trybie głosowania) zatwierdza Rada AAL.

Zespół Koordynujący współpracuje z Kierownictwem Studiów Doktoranckich z macierzystych uczelni uczestników Programu oraz Radą AAL, przed którą zdaje coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Kierownicy Studiów Doktoranckich z macierzystych uczelni uczestników Programu są - na mocy uchwały Rady AAL - członkami stowarzyszonymi Zespołu Koordynującego MPISD AAL.

Kierownik Programu i członkowie Zespołu Koordynującego mogą złożyć rezygnację z pełnionych funkcji lub zostać z nich odwołani. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada AAL.

§ 7

Obsługą administracyjną Programu zajmuje się osoba z Sekretariatu AAL, wskazana przez Kierownika Programu w uzgodnieniu z Radą AAL. Zabezpieczeniem spraw finansowo-księgowych związanych z funkcjonowaniem Programu zajmuje się kompetentna osoba z Fundacji Instytut »Artes Liberales«.

II. Zasady rekrutacji do Programu

§ 8

O zakwalifikowanie do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL mogą ubiegać się absolwenci studiów interdyscyplinarncyh, którzy są na I roku studiów doktoranckich w uczelniach współtworzących Akademię »Artes Liberales« lub dopiero na takie studia zostali przyjęci. W przyszłości kryteria doboru osób mogących uczestniczyć w Programie zostaną rozszerzone

.

§ 9

Rekrutacja do Programu dokonywana jest na podstawie ankiety z załączonym projektem pracy doktorskiej i koncepcją jego rozwinięcia w kierunku interdyscyplinarnym (ocenianych przez dwu niezależnych recenzentów) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed Komisją Kwalifikacyjną.

Informację o warunkach przyjęcia do Programu podaje do wiadomości publicznej Kierownik Programu najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

§ 10

Zespół Koordynujący przygotowuje informacje o warunkach przyjęcia i zasadach uczestnictwa w Programie oraz bierze udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.

Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Kierownik MPISD AAL. Kierownik Programu przedstawia decyzję Komisji do zatwierdzenia Radzie AAL.

§ 11

Komisja Kwalifikacyjna powoływana jest przez Radę Akademii »Artes Liberales«. Komisję Kwalifikacyjną tworzy Zespół Koordynujący MPISD AAL (stali członkowie Komisji) i zaproszeni specjaliści reprezentujący dziedziny, których dotyczą złożone do oceny projekty prac doktorskich. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele uniwersytetów współtworzących AAL.

III. Zasady uczestnictwa w Programie

§ 12

Każdy uczestnik Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL pracuje pod kierunkiem dwóch opiekunów naukowych reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne i różne uczelnie w AAL (współtworzące, afiliowane) - jednego opiekuna na studiach doktoranckich w uczelni macierzystej uczestnika Programu i drugiego w międzyuczelnianym Programie, powołanego przez Radę AAL.

§ 13

Opiekun z ramienia MPISD AAL może zostać współpromotorem pracy doktorskiej uczestnika Programu (dysertacja jest wtedy przygotowywana w systemie cotutelle). Jeżeli jest współpromotorem pracy, koszty związane z wykonywaniem funkcji współpromotora w systemie cotutelle ponosi Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL. Rola opiekuna z ramienia Programu jest każdorazowo uzgadniana przez Kierownika MPISD AAL i Kierownictwo Studiów Doktoranckich z macierzystej uczelni uczestnika Programu, w porozumieniu z dotychczasowym opiekunem doktoranta i potencjalnym opiekunem w Programie (za wiedzą uczestnika Programu).

§ 14

Uczestnicy Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL są zobowiązani do udziału w zajęciach organizowanych w ramach Programu. Za zgodą Kierowników Studiów Doktoranckich w uczelniach współtworzących Akademię »Artes Liberales« są zwolnieni (w porozumieniu z Kierownikiem MPISD AAL) z części zajęć wskazanych programami tychże studiów. Akademia zapewnia uczestnikom Programu udział w interdyscyplinarnych pracach badawczych, a także możliwość realizowania autorskich zajęć dydaktycznych (programy takich zajęć poddawane są ocenie w ramach konkursu zgłoszonych zajęć dydaktycznych).

§ 15

Uczestnik Programu ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych według autorskiego projektu związanego z tematem pracy doktorskiej. Liczbę godzin dydaktycznych określają programy ramowe studiów doktoranckich w uczelniach współtworzących AAL. Część tych zajęć (za porozumieniem stron) doktorant może realizować w Akademii »Artes Liberales«.

§ 16

Corocznej oceny udziału w Programie i postępów pracy doktorskiej dokonuje Zespół Koordynujący na podstawie sprawozdania uczestnika Programu oraz opinii opiekunów naukowych i opinii Kierownictwa Studiów Doktoranckich z macierzystej uczelni uczestnika Programu. Zespół Koordynujący ma prawo zasięgnąć opinii niezależnych recenzentów.

Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika Programu na kolejny rok studiów w MPISD AAL (oraz o przedłużeniu stypendium - por. § 4) jest podejmowana większością głosów członków Zespołu Koordynującego.

§ 17

Uczestnik MPISD AAL ma prawo odwoływać się do Rady AAL od decyzji Zespołu Koordynującego. W procedurze odwoławczej ma prawo wglądu w opinie opiekunów naukowych, recenzentów oraz Zespołu Koordynującego.

§ 18

Skreślenia z listy uczestników Programu dokonuje Rada AAL na podstawie pisemnego wniosku zgłaszanego przez Kierownika Programu i zaopiniowanego przez opiekunów naukowych oraz niezależnych recenzentów. Decyzja Rady AAL o skreśleniu jest ostateczna.

§ 19

Kolejne etapy przewodu doktorskiego (otwarcie przewodu, wyznaczenie promotorów, recenzentów, egzaminów kierunkowych i pobocznych oraz publiczna obrona pracy) odbywają się zgodnie z procedurą przyjętą w macierzystej uczelni uczestnika Programu.

§ 20

Szczegółowe informacje o Międzyuczelnianym Programie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL zawierać będą Zasady Studiowania, opracowane przez Zespół Koordynujący po konsultacjach z Radą AAL i w porozumieniu z Kierownictwem Studiów Doktoranckich z uczelni macierzystej każdego uczestnika Programu.Przewodniczący Rady AAL
Prof. dr hab. Jerzy Axer

Kierownik MPISD AAL
Prof. dr hab. Barbara Bokus

____________________________________
[1] Dokument nawiązuje do Zasad Programu Wstępnego Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales«, uchwalonych przez Radę AAL w dn. 16 czerwca 2005 r.
[2] Stypendia naukowe uczestnika Programu - patrz informator MPISD AAL na dany rok akademicki