Przebieg studiów


Każdy student Akademii »Artes Liberales« realizuje pod kierunkiem opiekuna naukowego (tutora) w pełni indywidualny program studiów, zgodny z osobistymi preferencjami i pasjami. Jako student konkretnego kierunku na uczelni macierzystej zobligowany jest do zaliczania przedmiotów obowiązujących na danym kierunku (najczęściej realizuje to w ramach indywidualnego toku lub indywidualnej organizacji studiów), natomiast w ramach Akademii »Artes Liberales« ma prawo swobodnego doboru dyscyplin i przedmiotów znajdujących się w ofercie edukacyjnej wszystkich ośmiu sfederowanych uniwersytetów. Kształtowanie programu własnych studiów wymaga od studentów dojrzałości i ogromnej dyscypliny.

Ponadto do studentów Akademii adresowane są specjalne seminaria, warsztaty, konferencje, moduły zajęć i wykłady z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki, w których mogą uczestniczyć zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Szczególnym doświadczeniem, w którym ujawnia się interdyscyplinarny charakter Akademii »Artes Liberales«, są tzw. "sesje": w ciągu roku dwie lub trzy specjalizacyjne i jedna główna. Są to spotkania studentów Akademii, organizowane przez kolejne ośrodki uniwersyteckie, poświęcone konkretnym zagadnieniom, rozpatrywanym z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Podsumowaniem każdej sesji jest pisany przez studenta esej, poświęcony któremuś z wątków danego zjazdu. Student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu roku jednej sesji specjalizacyjnej, która zwykle trwa 2-3 dni oraz sesji głównej, trwającej zwykle tydzień.

Zaliczenie roku

Studenci przyjęci w wyniku rekrutacji na studia I poziomu w Akademii uczestniczą w stażu przygotowawczym, który obejmuje udział w specjalnie zorganizowanej sesji AAL (maj), napisanie krótkiego eseju po sesji (do połowy lipca) oraz wykonanie zadania ustalonego z tutorem zewnętrznym (do końca sierpnia). Zaliczenie stażu jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia nauki na uczelni zewnętrznej w ramach studiów I poziomu w Akademii »Artes Liberales«.

Właściwe studia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w systemie punktowym; punkty przyznawane są za zaliczane na ocenę zajęcia dydaktyczne. Program trzyletnich studiów pierwszego poziomu w Akademii »Artes Liberales« obejmuje 600 godzin zajęć (300 punktów AAL), które student zalicza uczestnicząc w zajęciach na uczelni zewnętrznej oraz "sesjach" AAL. Do zaliczenia roku w Akademii konieczne jest również napisanie pod kierunkiem tutora pracy rocznej niepunktowanej).

Szczegółowa dystrybucja punktów:

Lp.   Liczba punktów
1. "sesja" główna AAL - udział w sesji + esej posesyjny 20
2. "sesja" specjalizacyjna AAL udział w sesji + esej posesyjny 15
3. udział w konferencji, sympozjum, warsztatach (za każdy udział) do 10 (w zależności od indywidualnej decyzji Rady AAL)
4. udział w zajęciach poza uczelnią macierzystą + obowiązkowa ocena 15 (za każde 30 godz.)
5. dodatkowa praca roczna dla AAL do 15 (w zależności od oceny)

Egzamin końcowy i dyplom Akademii »Artes Liberales«

Po zrealizowaniu trzyletniego programu w ramach Akademii »Artes Liberales« student może ubiegać się o kontynuowanie kształcenia w na dwuletnich studiach II poziomu w AAL. W tym celu, jak wszyscy kandydaci, ma obowiązek złożyć projekt programu badawczego.

Może też zakończyć studia po trzech latach i zdawać egzamin ustny z zakresu wyznaczonego przez Radę Akademii »Artes Liberales«. W skład komisji egzaminacyjnej, oprócz obu opiekunów naukowych, wchodzi członek Rady AAL oraz - w razie potrzeby - zaproszony przez Radę ekspert.

Po zdaniu egzaminu absolwent 3-letnich studiów I poziomu w Akademii »Artes Liberales« otrzyma dyplom, podpisany przez rektorów wszystkich uczelni sfederowanych w Akademii »Artes Liberales« i zawierający spis studiowanych oraz zaliczonych przedmiotów.