Regulamin studiów II poziomu

Regulamin dwuletnich międzyuczelnianych indywidualnych studiów humanistycznych DRUGIEGO POZIOMU w Akademii »Artes Liberales«I. Zasady ogólne

§ 1

 1. Zasady dotyczą dwuletnich międzyuczelnianych indywidualnych studiów humanistycznych drugiego poziomu prowadzonych w ramach Akademii »Artes Liberales«, w skrócie AAL.
 2. Zasady oraz tryb przyjmowania na studia w AAL określa Rada Akademii »Artes Liberales«, zwana dalej Radą.
 3. Rada sprawuje nadzór nad procesem dydaktycznym i tokiem studiów AAL.
 4. W sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady nadzór nad realizacją planu studiów oraz opiekę nad studentami sprawuje odpowiednio opiekun naukowy spoza macierzystej uczelni (tzw. opiekun zewnętrzny) i opiekun naukowy z uczelni macierzystej (tzw. opiekun wewnętrzny).

II. Organizacja studiów

§ 2

 1. Studia drugiego poziomu w AAL są studiami dziennymi dwuletnimi. Odbywają się według programu studiów, przygotowanego wspólnie przez studenta i jego opiekunów naukowych, a zatwierdzonego przez Radę.
 2. Program studiów drugiego poziomu w AAL obejmuje minimum 400 godzin (200 punktów wg przelicznika 30 godz. = 15 punktów, jeżeli zajęcia kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę).

§ 3

 1. Warunkiem ubiegana się o przyjęcie na studia drugiego poziomu w AAL jest posiadanie statusu studenta pierwszego roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia lub studenta czwartego roku jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na jednym z uniwersytetów współtworzących AAL.
 2. Podstawą rekrutacji na studia drugiego poziomu w AAL jest przedstawienie projektu badawczego zgodnie z ustalonym kwestionariuszem. Projekt badawczy powinien wykraczać poza tematykę podejmowaną w przygotowywanej na uczelni macierzystej pracy magisterskiej; preferowane są projekty mogące być zalążkiem przyszłego doktoratu. Komisja rekrutacyjna AAL dokonuje oceny projektów i przyjmuje kandydatów stosownie do ustalonego limitu miejsc.

§ 4

 1. Opiekun naukowy spoza macierzystej uczelni (tzw. opiekun zewnętrzny) i opiekun naukowy z uczelni macierzystej (tzw. opiekun wewnętrzny) powoływani są na wniosek studenta przez Radę AAL po zasięgnięciu opinii pełnomocników AAL na poszczególnych uczelniach współtworzących AAL.
 2. Na wniosek studenta lub jego dotychczasowego opiekuna Rada może wyrazić zgodę na zmianę opiekuna.
 3. Sprawami organizacyjnymi, które wiążą się z funkcjonowaniem AAL, w tym zwłaszcza koordynowaniem realizacji programów przez studentów, zajmują się opiekunowie poszczególnych lat, wyznaczeni przez Radę AAL.

§ 5

 1. Rok akademicki w AAL rozpoczyna się 15 lutego (I rok) lub 1 października (II rok) i trwa do 15 września.

§ 6

 1. Student studiów drugiego poziomu w AAL zobowiązany jest do realizowania różnych elementów programu studiów w co najmniej jednej uczelni poza macierzystą. Szczegółowe zasady przygotowania programu studiów określa Rada.
 2. Realizacja studiów drugiego poziomu w AAL rozpoczyna się w semestrze letnim, trwa trzy semestry i przebiega jak następuje:

  na I roku w ciągu jednego semestru - 75 pkt.

  na II roku w ciągu dwóch semestrów - 125 pkt.

 3. Roczny program studiów studenta AAL powinien zawierać obowiązkowo:
  1. minimum godzinowe (punktowe) zajęć (wg przelicznika 30 godz. = 15 punktów, jeżeli zajęcia kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę)
  2. listę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń na ocenę
  3. szczegółowy harmonogram realizacji projektu badawczego w ciągu danego roku (semestru), ze wskazaniem zadań, które student realizuje pod kierunkiem opiekuna zewnętrznego oraz opiekuna wewnętrznego.
  4. udział w dorocznej sesji, przeznaczonej dla wszystkich studentów AAL (20 punktów)
  5. dla studentów II roku - udział w jednej z sesji (warsztatów) specjalizacyjnych (10 punktów)
 4. W programie studiów student może umieścić ponadto:
  1. pracę pisemną przygotowaną specjalnie dla Akademii pod kierunkiem jednego z opiekunów (punktowaną w skali od 1 do 12 punktów, w zależności od wkładu pracy i uzyskanej oceny)
  2. udział w sesji Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (do 15 punktów)
 5. Student AAL zalicza zajęcia na uczelni zewnętrznej na takich samych zasadach, jak wszyscy uczestniczący w nich studenci. Jeżeli zajęcia kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę, student AAL ma obowiązek do niego przystąpić.
 6. Jeżeli zajęcia kończą się zaliczeniem bez oceny, a student AAL zamierza otrzymać za nie punkty do programu, powinien wystąpić do prowadzącego o wskazanie formy, w której mógłby uzyskać ocenę.
 7. Programy studiów w danym semestrze studiów dwuletnich, podpisane przez opiekunów naukowych, należy składać:
  w semestrze letnim - do końca lutego
  w semestrze zimowym - do 15 listopada
 8. Zmiany w programach studiów, po zaakceptowaniu ich przez opiekunów naukowych, należy zgłaszać:
  w semestrze letnim - do końca marca
  w semestrze zimowym - do 15 grudnia
 9. Wraz z programem studiów AAL student powinien złożyć zaakceptowany przez opiekuna wewnętrznego plan studiów w uczelni macierzystej.

III. Zaliczenie roku

§ 7

 1. Okresem zaliczeniowym na studiach drugiego poziomu w AAL jest rok akademicki.
 2. Indeksy z zaliczeniami zajęć na uczelniach zewnętrznych i ocenami za realizację poszczególnych etapów projektu badawczego powinny być składane u pełnomocników AAL w następujących terminach do 15 września.
 3. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest realizacja indywidualnego programu studiów zadeklarowanego na dany okres nauki.
 4. Przesunięcie terminu zaliczenia danego roku akademickiego możliwe jest tylko z powodów określonych w § 8 ust. 1.

IV. Urlopy, rezygnacje, skreślenia z listy studentów

§ 8

 1. Student może, w przypadku ważnych okoliczności życiowych, otrzymać urlop roczny. Możliwe jest także udzielenie rocznego urlopu naukowego na odbycie innych studiów krajowych lub zagranicznych.
 2. Postanowienie o udzieleniu urlopu wydaje Rada. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
 3. Udzielenie urlopu umożliwia przesunięcie terminu planowego ukończenia AAL.
 4. Studenci, którzy w danym semestrze korzystają z programów międzynarodowych (np. z Programu Socrates-Erasmus), zachowują prawa studenta AAL, o ile w ciągu całego roku spełnią określone w Zasadach Studiowania wymagania programowe i godzinowe.
 5. Student ma prawo zrezygnować ze studiów w AAL. Rezygnacja nie wpływa na jego sytuację jako studenta uczelni macierzystej.
 6. Studenci, którzy ukończyli już studia magisterskie w uczelni macierzystej, mają prawo kontynuować studia w AAL.

§ 9

 1. Niezaliczenie roku akademickiego w AAL powoduje skreślenie z listy studentów bez prawa wznowienia studiów. Decyzję, po zasięgnięciu opinii opiekunów naukowych, podejmuje Rada.
 2. Student studiujący w AAL, który nie zaliczył roku na macierzystej uczelni, jest automatycznie skreślany z listy studentów AAL bez prawa wznowienia studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada AAL.
 3. Student może zostać skreślony z listy studentów AAL na wniosek członka zwyczajnego Rady, reprezentującego jego macierzystą uczelnię, stwierdzającego niegodne zachowanie studenta AAL w stosunku do opiekunów naukowych, wykładowców lub kolegów.

V. Stypendia, nagrody i wyróżnienia

§ 10

 1. Studenci AAL otrzymują stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów studiowania w wysokości ustalanej corocznie przez Radę Akademii.
 2. Do otrzymywania stypendium mają prawo tylko ci studenci, którzy w terminie realizują wszystkie elementy programu studiów.
 3. Jeżeli student zostanie skreślony z listy studentów AAL lub zrezygnuje ze studiów w AAL przed zaliczeniem danego roku akademickiego, jest zobowiązany do zwrotu stypendium wypłaconego za niezaliczony okres.
 4. Studenci AAL pozytywnie wyróżniający się w nauce mogą ubiegać się, z poparciem swoich opiekunów i przedstawiciela Rady, o stypendia fundacji i stowarzyszeń zgodnie z regulaminem tych stypendiów.
 5. Studenci, którzy ukończyli już studia magisterskie w uczelni macierzystej, lecz kontynuują studia w AAL, mają prawo do stypendium tylko wówczas, jeżeli jednocześnie są studentami- doktorantami w uczelni macierzystej lub innej uczelni współtworzącej AAL.

VI. Ukończenie studiów i dyplom AAL

§ 11

 1. Dwuletnie studia w AAL kończą się egzaminem dyplomowym przed komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady AAL (jeden z uczelni macierzystej studenta, drugi spoza tej uczelni), opiekun zewnętrzny, opiekun wewnętrzny oraz ekspert wyznaczony przez Radę AAL. Zakres egzaminu ustala Rada. W trakcie egzaminu końcowego studenci przedstawiają sprawozdanie ze zrealizowanego projektu badawczego
 2. Egzamin dyplomowy AAL jest egzaminem ustnym.
 3. Uzyskanie dyplomu ukończenia dwuletnich magisterskich studiów w AAL uwarunkowane jest wcześniejszym uzyskaniem tytułu magistra w uczelni macierzystej.
 4. Poza dyplomem magisterskim macierzystej uczelni student AAL otrzymuje po zdaniu egzaminu dyplom ukończenia studiów AAL, wydawany na wniosek Rady, podpisany przez Rektorów reprezentujących wszystkie uczelnie współtworzące AAL (lub wyjątkowo ich Pełnomocników) oraz Przewodniczącego Rady.
 5. Dyplom AAL zawiera wykaz wszystkich przedmiotów i egzaminów zaliczonych w AAL oraz informacje o opiece naukowej w trakcie studiów.
 6. W wypadku zajęć, za które prowadząca je jednostka nie przyznaje punktów ECTS stosowany jest następujący przelicznik: 5 punktów AAL = 1 punkt ECTS.