Program Doktorancki MPISD AAL - informacje ogólne

W roku akademickim 2008/2009 Akademia »Artes Liberales« uruchomiła Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL (MPISD AAL). Program ten (trzeci poziom AAL) jest nową międzyuczelnianą i interdyscyplinarną formą edukacji, adresowaną do absolwentów studiów interdysyplinarnych. Jego celem jest rozwijanie podejścia interdyscyplinarnego w badaniach humanistycznych oraz kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej.

Program służy promocji prac doktorskich pisanych pod kierunkiem dwóch opiekunów naukowych, reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne1 i różne uczelnie współtworzące Akademię. Efektem studiów w ramach tej formy kształcenia ma być przygotowanie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej i jej obrona na jednym z uniwersytetów stowarzyszonych w ramach Akademii »Artes Liberales«.

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL został utworzony i jest realizowany przy poparciu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (Uchwała nr 205 z dnia 7 grudnia 2007 roku).1 "W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej

lub w przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej rada jednostki organizacyjnej może powołać drugiego promotora."

[z Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. art.20. pkt. 4 o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie nauki]Kontakt:
Biuro Akademii »Artes Liberales« na Uniwersytecie Warszawskim
ul. Dobra 72
00-312 Warszawa
tel. (+48) 22 828 43 70, fax. (+48) 22 55 25 911
e-mail: aal@aal.edu.pl

Dr Violetta Rączewska, raczewska@ibi.uw.edu.pl
(Sekretariat)
Prof. dr hab. Barbara Bokus - Kierownik MPISD AAL
e-mail: bokus@obta.uw.edu.pl