Rekrutacja MPISD AAL

Uwaga!

Rada Akademii »Artes Liberales« podtrzymuje swoją decyzję z dnia 6 maja 2019 roku o zawieszeniu rekrutacji do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL (do odwołania).

Przewodniczący Rady AAL
Prof. dr hab. Jerzy Axer


Zgodnie z decyzją Rady Akademii »Artes Liberales« z dnia 6 maja 2019 r. rekrutacja do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL na rok akademicki 2019/20 zostaje zawieszona

Warszawa, 12 czerwca 2017 r.

Szanowna Pani Magister/Szanowny Panie Magistrze,

Akademia »Artes Liberales«, zgodnie z decyzją Rady AAL, podjętą 12 czerwca 2017 roku, ogłasza nabór do IX edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (MPISD AAL).

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL został utworzony w roku 2008 i jest realizowany przy poparciu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (Uchwała nr 205 z dnia 7.12.2007, Uchwała nr 248 z dnia 19.03.2010, Uchwała nr 296 z dnia 22.10.2014, Uchwała nr 316 z dnia 18.03.2016). Efektem studiów w ramach tej formy kształcenia ma być przygotowanie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej i jej obrona na jednym z uniwersytetów stowarzyszonych  w ramach Akademii »Artes Liberales«. Akademia stwarza doktorantom szansę udziału w interdyscyplinarnych pracach badawczych, a także możliwość realizowania autorskich zajęć dydaktycznych. Od naszych doktorantów oczekujemy aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu tej nowej formy studiowania.

Nabór do IX edycji MPISD adresowany jest do absolwentów studiów interdyscyplinarnych:

  • a) absolwentów Akademii »Artes Liberales«,
  • b) absolwentów Międzywydziałowych/ Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych /Humanistycznych i Społecznych,
    a także
  • c) tych osób, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

O przyjęcie do Programu mogą starać się ci spośród wymienionych grup absolwentów, którzy są już doktorantami I roku na jednej z uczelni sfederowanych w AAL (patrz strona główna Akademii) bądź takie studia zamierzają podjąć w roku akad. 2017/2018. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 9 października 2017 r. w Warszawie. Dysponujemy trzema miejscami.

Ankiety aplikacyjne do MPISD AAL (prosimy o wybór odpowiedniego formularza) należy przesłać do Biura Akademii (aal@aal.edu.pl oraz bokus@al.uw.edu.pl) w terminie do 20 września 2017 r. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do Programu i zasadach uczestnictwa w Programie zawiera Regulamin MPISD AAL.

Serdecznie zapraszamy!

Kierownik MPISD AAL
prof. dr hab. Barbara Bokus

Sekretarz MPISD AAL
Dr Violetta Rączewska