Regulamin Programu Doktoranckiego MPISD AAL

I. Cele, struktura i funkcjonowanie Programu

§ 1

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales« (MPISD AAL), zwany dalej Programem, utworzony i realizowany przy poparciu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (uchwała nr 205 z dnia 7.12.2007 r.), jest międzyuczelnianą i interdyscyplinarną formą edukacji, adresowaną do absolwentów studiów interdyscyplinarnych.

§ 2

Celem Programu jest promowanie podejścia interdyscyplinarnego w badaniach humanistycznych oraz kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej.
§ 3

 1. Program jest realizowany we współpracy ze Studiami Doktoranckimi w uczelniach współtworzących AAL.
 2. Studia w Programie nie mogą trwać dłużej niż 4 lata.
 3. Uczestnik Programu otrzymuje stypendium naukowe (przy czym uczelnia zobowiązana jest do wypłacania w danym roku akademickim nie więcej niż trzech stypendiów) w wysokości stypendium doktoranckiego, obowiązującej w danym roku akademickim w tej jednostce, w której Uczestnik Programu odbywa studia doktoranckie. Jeśli Uczestnikowi Programu nie zostanie przyznane stypendium doktoranckie na zasadach ogólnych ze środków jednostki, w której odbywa studia doktoranckie, stypendium przyznaje ze środków własnych Rektor uczelni, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora Uczestnika Programu, a także Kierownika MPISD AAL, biorąc pod uwagę stopień realizacji programu studiów i postępy w przygotowaniu interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej. Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku, z zastrzeżeniem paragrafu 4.1
 4. Doktorant jest zobowiązany do terminowego ukończenia pracy doktorskiej.

§ 4

Udział w Programie oraz postępy Uczestnika Programu w przygotowywaniu interdyscyplinarnej dysertacji podlegają corocznej ocenie, po której – w przypadku pozytywnej oceny – następuje wniosek o przyznanie stypendium na rok następny.2
§ 5

Po obronie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej Uczestnik Programu otrzymuje na macierzystej uczelni dyplom nadania stopnia naukowego doktora. Suplementem do tego dyplomu jest dyplom absolwenta Programu, podpisany przez Rektorów wszystkich uczelni sfederowanych w Akademii »Artes Liberales«.
§ 6

 1. Pracami merytorycznymi i organizacyjnymi, które wiążą się z funkcjonowaniem Programu, zajmuje się Zespół Koordynujący, który jest powołany przez Radę AAL na czas trwania Programu i jest przed Radą AAL odpowiedzialny.
 2. Zespołowi Koordynującemu przewodniczy Kierownik Programu, powołany przez Radę AAL na wniosek Przewodniczącego Rady AAL.
 3. Członków Zespołu Koordynującego, w liczbie nie mniejszej niż 3, powołuje Rada AAL na wniosek Kierownika Programu.3
 4. Zespół Koordynujący współpracuje z kierownikami studiów doktoranckich z macierzystych uczelni Uczestników Programu oraz Radą AAL, przed którą zdaje coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 5. Kierownicy studiów doktoranckich z macierzystych uczelni Uczestników Programu są członkami stowarzyszonymi Zespołu Koordynującego.
 6. Członkowie stowarzyszeni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji przez Zespół Koordynujący.

 7. Kierownik Programu i członkowie Zespołu Koordynującego mogą złożyć rezygnację z pełnionych funkcji lub zostać z nich odwołani. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada AAL.
 8. Zespół Koordynujący podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy swego składu.

§ 7

 1. Obsługę administracyjną Programu prowadzi Sekretariat AAL.
 2. Obsługę spraw finansowo-księgowych związanych z funkcjonowaniem Programu zapewnia Fundacja Instytut »Artes Liberales«

II. Zasady rekrutacji do Programu

§ 8

O zakwalifikowanie do Programu mogą ubiegać się absolwenci studiów interdyscyplinarnych, którzy są na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w uczelniach współtworzących Akademię »Artes Liberales« lub dopiero na takie studia zostali przyjęci.
§ 9

 1. Rekrutacja do Programu dokonywana jest na podstawie
  1. ankiety z załączonym projektem pracy doktorskiej i koncepcją jego rozwinięcia w kierunku interdyscyplinarnym oraz
  2. rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Ankieta jest oceniana przez dwu niezależnych recenzentów.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed Komisją Kwalifikacyjną.
 4. Informację o warunkach przyjęcia do Programu podaje do wiadomości publicznej Kierownik Programu najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

§ 10

Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Kierownik Programu.
§ 11

Komisja Kwalifikacyjna powoływana jest przez Radę Akademii »Artes Liberales«. Komisję Kwalifikacyjną tworzy Zespół Koordynujący Programu i zaproszeni przez Kierownika Programu specjaliści reprezentujący dziedziny, których dotyczą złożone do oceny projekty prac doktorskich.
III. Zasady uczestnictwa w Programie
§ 12

Każdy Uczestnik Programu pracuje pod kierunkiem dwóch opiekunów naukowych reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne i różne uczelnie w AAL (współtworzące, afiliowane) - jednego opiekuna na studiach doktoranckich w uczelni macierzystej Uczestnika Programu i drugiego, powołanego przez Radę AAL.
§ 13

 1. Opiekun powołany przez Radę AAL może zostać współpromotorem pracy doktorskiej Uczestnika Programu; dysertacja jest wtedy przygotowywana w systemie cotutelle.
 2. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1, koszty związane z wykonywaniem funkcji współpromotora w systemie cotutelle ponosi Program.
 3. Przyznanie opiekunowi, powoływanemu przez Radę AAL, roli współpromotora jest każdorazowo uzgadniane przez Kierownika Programu i kierownika studiów doktoranckich w macierzystej uczelni Uczestnika Programu, w porozumieniu z opiekunem doktoranta w macierzystej uczelni i potencjalnym opiekunem w Programie oraz za wiedzą i zgodą Uczestnika Programu.

§ 14

 1. Uczestnicy Programu są zobowiązani do udziału w zajęciach organizowanych w ramach Programu. Za zgodą kierowników studiów doktoranckich w uczelniach współtworzących Akademię »Artes Liberales« są zwolnieni, w porozumieniu z Kierownikiem Programu, z części zajęć wskazanych programami tychże studiów.
 2. Akademia zapewnia Uczestnikom Programu udział w interdyscyplinarnych pracach badawczych, a także możliwość realizowania autorskich zajęć dydaktycznych; programy takich zajęć poddawane są ocenie w ramach konkursu zgłoszonych zajęć dydaktycznych.

§ 15

Uczestnik Programu ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych według autorskiego projektu związanego z tematem pracy doktorskiej. Liczbę godzin dydaktycznych określają programy ramowe studiów doktoranckich w uczelniach współtworzących AAL. Część tych zajęć, za zgodą Kierownika Programu i kierownika studiów doktoranckich w macierzystej uczelni, doktorant realizuje w ramach Akademii »Artes Liberales«.
§ 16

Corocznej oceny udziału w Programie i postępów pracy doktorskiej dokonuje Zespół Koordynujący na podstawie sprawozdania Uczestnika Programu oraz opinii opiekunów naukowych i opinii kierownika studiów doktoranckich w macierzystej uczelni Uczestnika Programu. Zespół Koordynujący może zasięgnąć opinii niezależnych recenzentów.
§ 17

Uczestnik Programu ma prawo odwoływać się do Rady AAL od decyzji Zespołu Koordynującego. W procedurze odwoławczej ma wgląd w opinie opiekunów naukowych, recenzentów oraz Zespołu Koordynującego.
§ 18

Skreślenia z listy Uczestników Programu dokonuje Rada AAL na podstawie pisemnego wniosku zgłaszanego przez Kierownika Programu i zaopiniowanego przez opiekunów naukowych oraz niezależnych recenzentów. Decyzja Rady AAL o skreśleniu jest ostateczna.
§ 19

Kolejne etapy przewodu doktorskiego (otwarcie przewodu, wyznaczenie promotorów, recenzentów, egzaminów kierunkowych i pobocznych oraz publiczna obrona pracy) odbywają się zgodnie z procedurą przyjętą w macierzystej uczelni Uczestnika Programu.
§ 20

Szczegółowe zasady studiowania w Programie uchwala Zespół Koordynujący po zasięgnięciu opinii Rady AAL.
§ 21

Zmiany Regulaminu uchwala Rada AAL.


1 Wcześniej, do czerwca 2016: Uczestnik Programu otrzymuje stypendium naukowe.Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku z zastrzeżeniem paragrafu 4.
2 Wcześniej, do czerwca 2016: Udział w Programie oraz postępy doktoranta w przygotowywaniu interdyscyplinarnej dysertacji podlegają corocznej ocenie, po której następuje - w przypadku pozytywnej oceny - wniosek o przyznanie stypendium na rok następny.
3 Wcześniej, do czerwca 2016: Członków Zespołu Koordynującego, w liczbie nie mniejszej niż 3 i nie większej niż 5, powołuje Rada AAL na wniosek Kierownika Programu.