Przebieg studiów

Każdy student dwuletnich studiów drugiego poziomu w Akademii »Artes Liberales« realizuje pod kierunkiem opiekuna naukowego (tutora) w pełni indywidualny program studiów, który powinien być bezpośrednio związany z projektem badawczym, zgłoszonym w ankiecie aplikacyjnej. Jako student konkretnego kierunku na uczelni macierzystej zobligowany jest do zaliczania przedmiotów obowiązujących na danym kierunku, natomiast w ramach Akademii »Artes Liberales« ma prawo, w porozumieniu z tutorem, doboru dyscyplin i przedmiotów znajdujących się w ofercie edukacyjnej wszystkich ośmiu sfederowanych uniwersytetów. Kształtowanie programu własnych studiów wymaga od studentów dojrzałości i ogromnej dyscypliny.
Ponadto do studentów Akademii adresowane są specjalne seminaria, warsztaty, konferencje, moduły zajęć i wykłady z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki, w których mogą uczestniczyć zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Szczególnym doświadczeniem, w którym ujawnia się interdyscyplinarny charakter Akademii »Artes Liberales«, są tzw. "sesje": w ciągu roku dwie lub trzy specjalizacyjne i jedna główna. Są to spotkania studentów Akademii, organizowane przez kolejne ośrodki uniwersyteckie, poświęcone konkretnym zagadnieniom, rozpatrywanym z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Podsumowaniem każdej sesji jest pisany przez studenta esej, poświęcony któremuś z wątków danego zjazdu. Student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu roku jednej sesji specjalizacyjnej, która trwa 2-3 dni oraz sesji głównej, trwającej zwykle tydzień.


Zaliczenie roku
Studia drugiego poziomu w ramach AAL rozpoczynają się w połowie lutego i odbywają się w systemie punktowym; punkty przyznawane są za zaliczane na ocenę zajęcia dydaktyczne. Program studiów drugiego poziomu w Akademii »Artes Liberales« obejmuje 400 godzin zajęć (200 punktów AAL), które student zalicza w ciągu trzech semestrów uczestnicząc w zajęciach na uczelni zewnętrznej oraz "sesjach" AAL. Do zaliczenia roku w Akademii konieczne jest również realizowanie pod kierunkiem tutora kolejnych etapów projektu badawczego.


Szczegółowa dystrybucja punktów:

Lp.   Liczba punktów
1. "sesja" główna AAL - udział w sesji + esej posesyjny 20
2. "sesja" specjalizacyjna AAL udział w sesji + esej posesyjny 10
3. udział w konferencji, sympozjum, warsztatach (za każdy udział) do 15 (w zależności od indywidualnej decyzji Rady AAL)
4. udział w zajęciach poza uczelnią macierzystą + obowiązkowa ocena 15 (za każde 30 godz.)
5. praca roczna dla AAL do 12 (w zależności od oceny)

Egzamin końcowy i dyplom Akademii »Artes Liberales«


Po zrealizowaniu dwuletniego programu w ramach Akademii »Artes Liberales« student zdaje egzamin ustny z zakresu wyznaczonego przez Radę Akademii »Artes Liberales«. W skład komisji egzaminacyjnej, oprócz obu opiekunów naukowych, wchodzi członek Rady AAL oraz zaproszony przez Radę ekspert.
Po zdaniu egzaminu absolwent dwuletnich studiów II poziomu w Akademii »Artes Liberales« otrzymuje dyplom, podpisany przez rektorów wszystkich uczelni sfederowanych w Akademii »Artes Liberales« i zawierający spis studiowanych oraz zaliczonych przedmiotów.