Regulamin I poziomu

Regulamin trzyletnich studiów pierwszego poziomu
w Akademii "Artes Liberales"

I. Zasady ogólne

§ 1

 1. Zasady dotyczą trzyletnich międzyuczelnianych indywidualnych studiów humanistycznych pierwszego poziomu prowadzonych w ramach Akademii "Artes Liberales", w skrócie AAL.
 2. Zasady oraz tryb przyjmowania na studia w AAL określa Rada Akademii "Artes Liberales", zwana dalej Radą.
 3. Rada sprawuje nadzór nad procesem dydaktycznym i tokiem studiów AAL.
 4. W sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady nadzór nad realizacją planu studiów oraz opiekę nad studentami sprawuje odpowiednio opiekun naukowy spoza macierzystej uczelni (tzw. opiekun zewnętrzny) i opiekun naukowy z uczelni macierzystej (tzw. opiekun wewnętrzny).

II. Organizacja studiów

§ 2

 1. Studia pierwszego poziomu w AAL są trzyletnimi studiami stacjonarnymi. Odbywają się według corocznego programu studiów, przygotowanego wspólnie przez studenta i jego opiekunów naukowych zgodnie z zasadami określonymi przez Radę.
 2. Program trzyletnich studiów pierwszego poziomu AAL obejmuje 600 godzin zajęć (300 punktów AAL), które student zalicza na uczelni zewnętrznej oraz uczestnicząc w sesjach AAL.

§ 3

 1. Warunkiem podjęcia trzyletnich studiów pierwszego poziomu w AAL jest odbywanie stacjonarnych studiów licencjackich lub stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na I lub II roku w jednym z uniwersytetów współtworzących Akademię "Artes Liberales".
 2. Podstawą rekrutacji na studia trzyletnie AAL jest udział kandydata w konkursie ankiet i rozmowie kwalifikacyjnej. Komisja rekrutacyjna AAL dokonuje oceny ankiet i rozmów, i przyjmuje kandydatów stosownie do ustalonego limitu miejsc.

§ 4

 1. Opiekun naukowy spoza macierzystej uczelni (tzw. opiekun zewnętrzny) i opiekun naukowy z uczelni macierzystej (tzw. opiekun wewnętrzny) powoływani są na wniosek studenta przez Radę po zasięgnięciu opinii pełnomocników AAL na poszczególnych uczelniach współtworzących AAL.
 2. Na wniosek studenta lub jego dotychczasowego opiekuna Rada może wyrazić zgodę na zmianę opiekuna.
 3. Sprawami organizacyjnymi, które wiążą się z funkcjonowaniem AAL, w tym zwłaszcza koordynowaniem realizacji programów przez studentów, zajmują się opiekunowie poszczególnych lat, wyznaczeni przez Radę.

§ 5

 1. Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów uczestniczą w stażu przygotowawczym, który obejmuje udział w specjalnie zorganizowanej sesji AAL, przygotowanie eseju po sesji oraz wykonanie projektu ustalonego z tutorem zewnętrznym.
 2. Dwu- lub trzydniowa sesja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów organizowana jest w maju; termin przedstawienia eseju po sesji upływa 15 lipca.
 3. Do końca czerwca opiekun zewnętrzny określa temat i zakres zadania realizowanego przez studenta. Termin realizacji zadania upływa z końcem sierpnia. Do 15 września opiekun dokonuje ewaluacji zrealizowanego zadania oraz przedstawia wstępny plan pracy studenta na kolejny rok akademicki.
 4. Do 30 września Rada podejmuje decyzję o zaliczeniu stażu przygotowawczego. Zaliczenie stażu jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia nauki na uczelni zewnętrznej w ramach studiów pierwszego poziomu w AAL.

§ 6

 1. Rok akademicki w AAL rozpoczyna się 1 października i kończy się 15 września następnego roku.

§ 7

 1. Student trzyletnich studiów pierwszego poziomu AAL zobowiązany jest do realizowania różnych elementów programu studiów w co najmniej dwóch uczelniach poza macierzystą. Na jednej uczelni zewnętrznej student może realizować zasadniczą część programu przez najwyżej 4 semestry.
 2. Szczegółowe zasady przygotowania programu studiów określa Rada.
 3. Realizacja trzyletnich studiów pierwszego poziomu AAL trwa sześć semestrów. Na każdym roku student jest zobowiązany uzyskać 100 pkt. AAL (za zaliczenie na ocenę zajęć na uczelni zewnętrznej lub sesji AAL).
 4. Program studiów studenta AAL powinien zawierać obowiązkowo:
  1. minimum godzinowe (punktowe) zajęć (wg przelicznika 30 godz. = 15 punktów, jeżeli zajęcia kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę),
  2. listę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń na ocenę,
  3. zakres i temat pracy rocznej pisanej pod kierunkiem opiekuna zewnętrznego (niepunktowanej),
  4. udział w dorocznej sesji, przeznaczonej dla wszystkich studentów AAL (20 punktów),
  5. udział w jednej z sesji (warsztatów) specjalizacyjnych (10 punktów).
 5. W programie studiów student może umieścić ponadto:
  1. dodatkową pracę roczną (punktowaną w skali od 1 do 15 punktów, w zależności od wkładu pracy i uzyskanej oceny),
  2. moduł matematyczno-przyrodniczy (15 punktów w ciągu całych studiów),
  3. udział w objeździe naukowym po Polsce, objeździe naukowym zagranicznym lub sesji AAL o charakterze międzynarodowym (do 15 punktów),
  4. udział w sesji Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (do 15 punktów).
 6. Student AAL zalicza zajęcia na uczelni zewnętrznej na takich samych zasadach, jak wszyscy uczestniczący w nich studenci. Jeżeli zajęcia kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę, student AAL ma obowiązek do niego przystąpić.
 7. Jeżeli zajęcia kończą się zaliczeniem bez oceny, a student AAL zamierza otrzymać za nie punkty do programu, powinien wystąpić do prowadzącego o wskazanie formy, w której mógłby uzyskać ocenę.
 8. Podpisane przez zewnętrznych opiekunów naukowych programy studiów na dany semestr należy składać:
  w semestrze letnim - do końca lutego
  w semestrze zimowym - do 15 listopada
 9. Zmiany w programach studiów, po zaakceptowaniu ich przez zewnętrznych opiekunów naukowych, należy zgłaszać:
  w semestrze letnim - do końca marca
  w semestrze zimowym - do 15 grudnia
 10. Wraz z programem studiów AAL student powinien złożyć zaakceptowany przez opiekuna wewnętrznego plan studiów w uczelni macierzystej.

III. Zaliczenie roku

§ 8

 1. Okresem zaliczeniowym na trzyletnich studiach pierwszego poziomu AAL jest rok akademicki.
 2. Indeksy z zaliczeniami zajęć na uczelniach zewnętrznych i ocenami obowiązkowych prac rocznych powinny być składane u pełnomocników AAL do 15 września.
 3. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest spełnienie obowiązujących wymagań określonych w programie studiów dla danego okresu nauki.
 4. Przesunięcie terminu zaliczenia danego roku akademickiego możliwe jest tylko z powodów określonych w § 9 ust. 1.

IV. Urlopy, rezygnacje, skreślenia z listy studentów

§ 9

 1. Student może, w przypadku ważnych okoliczności życiowych, otrzymać urlop roczny. Możliwe jest także udzielenie rocznego urlopu naukowego na odbycie innych studiów krajowych lub zagranicznych.
 2. Postanowienie o udzieleniu urlopu wydaje Rada. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
 3. Udzielenie urlopu umożliwia przesunięcie terminu planowego ukończenia AAL.
 4. Studenci, którzy w danym semestrze korzystają z programów międzynarodowych (np. z Programu Socrates-Erasmus), zachowują prawa studenta AAL, o ile w ciągu całego roku spełnią określone w Zasadach Studiowania wymagania programowe i godzinowe.
 5. Student ma prawo zrezygnować ze studiów w AAL. Rezygnacja nie wpływa na jego sytuację jako studenta uczelni macierzystej.

§ 10

 1. Niezaliczenie roku akademickiego w AAL powoduje skreślenie z listy studentów bez prawa wznowienia studiów. Decyzję, po zasięgnięciu opinii opiekunów naukowych, podejmuje Rada.
 2. Student studiujący w AAL, który nie zaliczył roku na macierzystej uczelni, jest automatycznie skreślany z listy studentów AAL bez prawa wznowienia studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada.
 3. Student może zostać skreślony z listy studentów AAL na wniosek członka zwyczajnego Rady, reprezentującego jego macierzystą uczelnię, stwierdzającego niegodne zachowanie studenta AAL w stosunku do opiekunów naukowych, wykładowców lub kolegów.

V. Stypendia, nagrody i wyróżnienia

§ 11

 1. Biorąc pod uwagę uzyskane przez poszczególnych studentów wyniki (po zaliczeniu pierwszego i drugiego roku studiów) Rada do 30 września podejmuje decyzję o przyznaniu oraz wysokości stypendiów na kolejny rok akademicki.
 2. Do otrzymywania stypendium mają prawo tylko ci studenci, którzy w terminie realizują wszystkie elementy programu studiów. Jeżeli student w wyznaczonym terminie nie złoży zatwierdzonego przez opiekuna zewnętrznego programu studiów lub nie przedstawi pracy wymaganej do zaliczenia umieszczonej w programie sesji AAL, traci prawo do stypendium aż do czasu wywiązania się z zaległych zobowiązań.
 3. Jeżeli student zostanie skreślony z listy studentów AAL lub zrezygnuje ze studiów w AAL przed zaliczeniem danego roku akademickiego, jest zobowiązany do zwrotu stypendium wypłaconego za niezaliczony okres.
 4. Studenci AAL pozytywnie wyróżniający się w nauce mogą ubiegać się, z poparciem swoich opiekunów i przedstawiciela Rady, o stypendia fundacji i stowarzyszeń zgodnie z regulaminem tych stypendiów.

VI. Ukończenie studiów i dyplom AAL

§ 12

 1. Trzyletnie studia pierwszego poziomu w AAL kończą się egzaminem dyplomowym przed komisją, w skład której wchodzi przedstawiciel Rady AAL, opiekun zewnętrzny, opiekun wewnętrzny oraz ekspert wyznaczony przez Radę. Zakres egzaminu ustala Rada.
 2. Egzamin dyplomowy AAL jest egzaminem ustnym.
 3. Poza dyplomem licencjackim macierzystej uczelni student AAL otrzymuje po zdaniu egzaminu dyplom ukończenia studiów AAL, wydawany na wniosek Rady, podpisany przez Rektorów reprezentujących wszystkie uczelnie współtworzące AAL (lub wyjątkowo ich Pełnomocników) oraz Przewodniczącego Rady.
 4. Dyplom AAL zawiera wykaz wszystkich przedmiotów i egzaminów realizowanych w AAL oraz informacje o opiece naukowej w trakcie studiów.
 5. Uzyskanie dyplomu ukończenia trzyletnich studiów pierwszego poziomu w AAL uwarunkowane jest wcześniejszym uzyskaniem tytułu licencjata w uczelni macierzystej lub zaliczeniem trzeciego roku na jednolitych studiach magisterskich.